Polítiques d'ús

 1. 1ª. Objecte de les condicions generals d'ús:

  Escola de Trial ELBIXU amb dades fiscals Club Trial ELBIXU Castellar - CIF: G-66799925 i direcció fiscal Carles Campderrós 22, 08211, Castellar del Vallès, des d'ara, ofereix aquest servei subjecte a les presents condicions d'ús. Les presents condicions generals d'ús no exclouen la possibilitat que certs serveis o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de continguts i serveis generals Escola de Trial ELBIXU www.trialelbixu.com es sotmetin a unes condicions especials d'ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades pel client abans de la seva activació.

 2. 2ª. Serveis prestats per mitjà del portal Escola de Trial ELBIXU:

  1. 1. Escola de Trial ELBIXU ofereix a través de la pàgina web de continguts i serveis generals Escola de Trial ELBIXU les prestacions i facilitats complementàries al client que es detallen a continuació:

   • a. Servei d'accés a una sèrie de continguts classificats per categories a la pàgina web de Escola de Trial ELBIXU.

   • b. Servei d'inscripció on-line a les competicions controlades per Escola de Trial ELBIXU.

   • c. Gestió d'organització de competicions esportives.

   • d. Serveis de consulta de resultats de competicions.

   • e. Qualsevol altre servei que al futur Escola de Trial ELBIXU integritat al seu portal.

  2. 2. Escola de Trial ELBIXU podrà, en un futur, proporcionar al client nous continguts, serveis o facilitats addicionals, siguin o no gratuïtes, que incrementin les prestacions disponibles per al client.

  3. 3. Al seu torn, Escola de Trial ELBIXU es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, serveis o utilitats incorporades al portal Escola de Trial ELBIXU.

 3. 3ª. Responsabilitat pel procés i ús dels continguts a Internet:

  Escola de Trial ELBIXU no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui l'origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les que el client pugui accedir a través del portal Escola de Trial ELBIXU. El client accepta expressament deixar exempta a Escola de Trial ELBIXU de qualsevol responsabilitat relacionada amb el portal Escola de Trial ELBIXU.
  El client assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l'accés a aquests continguts així com de la seva reproducció o difusió.
  Escola de Trial ELBIXU no serà responsable de les infraccions de qualsevol client que afecten els drets de altre client d'Escola de Trial ELBIXU, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.
  Aquesta garantia limitada i la limitació de responsabilitat esmentades en els paràgrafs anteriors no afectaran ni perjudicaran els drets imperatius que li assisteixin segons el Lloc de super residència.

 4. 4ª. Responsabilitat per l'ús d'enllaços a través del portal d'Escola de Trial ELBIXU:

  Escola de Trial ELBIXU no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les que el client accedeixi per mitjà d'un enllaç inclòs al portal Escola de Trial ELBIXU.
  Escola de Trial ELBIXU no serà responsable dels danys causats al client per la consulta o ús dels continguts o serveis oferts per una pàgina web l'accés s'hagi produït per mitjà d'un enllaç inclòs al portal Escola de Trial ELBIXU.

 5. 5ª. Propietat Intel·lectual i Industrial:

  El client reconeix que els elements i utilitats integrats dins del portal Escola de Trial ELBIXU estan protegits per la legislació sobre drets d'autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen a Escola de Trial ELBIXU. En conseqüència, el client es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents condicions generals d'ús, sent l'únic responsable del seu incompliment davant de tercers.
  El client reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desensamblado, utilització de tècniques d'enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del portal Escola de Trial ELBIXU constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Escola de Trial ELBIXU, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.
  El títol i els drets de propietat sobre el portal Escola de Trial ELBIXU seran en tot cas titularitat de Escola de Trial ELBIXU, de tal manera que el client es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d'autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes de Escola de Trial ELBIXU que apareguin al portal Escola de Trial ELBIXU.
  Així mateix, el client reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del servei, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d'una altra índole. Excepte acord particular entre les parts, el client es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del portal Escola de Trial ELBIXU.
  El client s'obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del portal Escola de Trial ELBIXU per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els clients del servei cap a altres serveis competidors. Així mateix, el client es fa responsable d'estendre el compliment d'aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a utilitzar el servei.
  El client s'abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l'ús del portal Escola de Trial ELBIXU que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Escola de Trial ELBIXU o de tercers, o que vulneri o transgredeixi l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a Escola de Trial ELBIXU enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es presenti contra ella com a conseqüència d'aquest ús.
  El client s'abstindrà de dur a terme per mitjà de l'ús del portal Escola de Trial ELBIXU qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Escola de Trial ELBIXU, als seus proveïdors oa tercers, així com d'introduir o difondre a la xarxa programes, virus, applets, controls ActiveX o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, en el sistema , o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d'activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d'Internet.

 6. 6ª. Responsabilitat de Escola de Trial ELBIXU pel funcionament del portal Escola de Trial ELBIXU:

  Escola de Trial ELBIXU no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les que el client accedeixi per mitjà d'un enllaç inclòs al portal Escola de Trial ELBIXU.
  Tampoc Escola de Trial ELBIXU serà responsable de l'inadequat funcionament del portal Escola de Trial ELBIXU si això es deu a tasques de manteniment, a incidències que afectin a tercers, a una defectuosa configuració dels equips del client o al seu insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.

 7. 7ª. Confidencialitat i protecció de dades:

  A l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Escola de Trial ELBIXU informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a Escola de Trial ELBIXU i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació, formació i comercialització del servei i d'activitats relacionades amb els mateixos.
  En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, Escola de Trial ELBIXU precisarà de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis. En el moment de l'acceptació del present contracte, l'usuari serà informat del caràcter necessari de la recollida d'aquestes dades per a la prestació dels serveis d'Escola de Trial ELBIXU.
  Així mateix, en el moment de l'acceptació del present contracte, Escola de Trial ELBIXU sol·licitarà a l'usuari, de forma voluntària, unes dades complementàries, les quals es destinaran a tasques d'informació, formació i comercialització dels serveis oferts per Escola de Trial ELBIXU i d'activitats relacionades amb els mateixos. En el moment de l'acceptació del present contracte, l'Usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d'aquestes dades per a la prestació dels serveis de Escola de Trial ELBIXU. No obstant, la no complimentació d'aquestes dades impedirà a Escola de Trial ELBIXU prestar tots aquells altres serveis vinculats a aquestes dades.
  Els anunciants no podran accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l'usuari per a cada ocasió, a les seves dades personals. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat, sent Escola de Trial ELBIXU un mer difusor de la mateixa.
  Escola de Trial ELBIXU informa a l'Usuari sobre la possibilitat que l'assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per Escola de Trial ELBIXU.
  Els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Escola de Trial ELBIXU, c/ Berguedà, Castellar del Vallès. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms del CLIENT, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document acreditatiu.
  Escola de Trial ELBIXU es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol.

 8. 8ª. Resolució:

  Escola de Trial ELBIXU unilateralmente podrà deixar de prestar els serveis oferts per mitjà del portal Escola de Trial ELBIXU, bastant per a això la mera comunicació al client, en els següents supòsits: utilització de forma poc ètica, ofensiva o incorrecta i, en general, en el cas que el client incompleixi qualsevol de les obligacions assumides en virtut de les presents condicions d'ús.
  Resolt el servei, Escola de Trial ELBIXU mantindrà durant quinze dies naturals la informació emmagatzemada per o per al client en el seu servidor, transcorreguts els quals Escola de Trial ELBIXU procedirà a l'esborrat dels mateixos sense que per aquest fet pugui exigir cap responsabilitat.

 9. 9ª. Comunicacions:

  Escola de Trial ELBIXU podrà dirigir al client les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. De la mateixa manera, el client podrà dirigir les seves comunicacions a Escola de Trial ELBIXU per mitjà de correu postal, dirigit al domicili social de la companyia, o correu electrònic, dirigit a la bústia d'atenció al client.

 10. 10ª. Llei aplicable i resolució de conflictes:

  És aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. En cas de controvèrsia sobre la interpretació o execució de les mateixes l'usuari podrà dirigir-se, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes derivats o relacionats amb el servei i amb renúncia a qualsevol altre fur als jutjats i tribunals del domicili a Espanya del client.

 11. 11ª. Devolucions:

  Es podran realitzar devolucions íntegres de l'import sempre que no s'hagi gaudit de cap dels nostres serveis. l'interessat s'haurà de posar en contacte amb Escola de Trial ELBIXU mitjançant el següent correu electrònic: info@trialelbixu.com.

Per a més informació